Vianočná súťaž

Pravidlá súťaže Vianočná súťaž Dobrý ježko na facebookovej stránke Dobrý ježko

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná  (ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Boni Fructi“). Súťaž sa riadi tými pravidlami súťaže.

 

II.Účel súťaže

Účelom súťaže je posilnenie povedomia o značke Dobrý ježko, ovocí, ktoré organizátor pestuje na Slovensku, odrodách a značkách ovocia a udržiavanie komunikácie s fanúšikmi facebookovej stránky Dobrý ježko.

 

III. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 6.12.2022 do 20.12.2022

 

IV. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž prebieha na facebookovej stránke Dobrý ježko. Počas trvania súťaže bude formou postu zverejnených 5 hádaniek. Správnu odpoveď súťažiaci napíšu do komentáru pod konkrétny príspevok s hádankou. Výhercom súťaže sa môže stať súťažiaci, ktorý sa zapojil aspoň 1x do súťaže a jeho odpoveď na konkrétnu hádanku bola správna.

 

V. Výhra

 1. Súťaží sa o výhru: vianočný balíček ovocia, ovocných štiav, medu a ďalších zdravých dobrôt od Dobrého ježka
 2. Žrebovanie výhercu sa uskutoční 21.12.2022. Výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých súťažiacich, ktorý správne odpovedali aspoň na jednu z piatich hádaniek počas trvania súťaže.
 3. Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň odpovedali na súťažnú hádanku. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.
 4. Výhru si výherca môže vyzdvihnúť osobne, resp. iným spôsobom po dohode s organizátorom. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.
 5. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

 

VI. Podmienky účasti v súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má aktívny facebookový profil. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.
 2. Súťažiaci sa môže na každú hádanku odpoveď raz.
 3. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
 4. Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

 

VII. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke Dobrý ježko v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku.

VIII. Zodpovednosť organizátora

 1. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook.
 2. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

IX. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže, alebo súťaž predĺžiť, alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

V Dunajskej Lužnej, dňa 06.12.2022


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/f/0f92ca8d-ca23-471a-bda0-624972970217/dobryjezko.sk/web/wp-content/themes/wp_theme/components/call-to-action.php on line 33