Súťaže

Súťaž o 50 kg jahôd od Dobrého ježka!

Tohtoročná jahodová sezóna je tu a s ňou aj naša súťaž o kopec jahôd!

 

Vaša súťažná úloha je veľmi jednoduchá a najmä chutná: Kúpite si jahôdky od Dobrého ježka a vyfotíte, ako si ich užívate.

Tešíme sa na vaše fotografie, ako zbierate jahody na samozbere, ako si na nich pochutnávate doma, či fotky dobrôt, ktoré si zo sladučkého prvého slovenského ovocia pripravíte. Je to len na vás. Dôležité je, aby na fotke nechýbali jahody alebo pochúťky z nich.

Naše jahôdky nájdete ich v každom dobrom obchode, v našich predajniach, eshope, alebo si ich počas samozberu, ktorý začne už čoskoro, nazbierajte na našich plantážach v Dunajskej Lužnej, Ostraticiach pri Bánovciach nad Bebravou, či vo Veselom pri Piešťanoch.

Ako sa zapojíte do súťaže?

Fotografie pridávajte ako komentár k príspevku o súťaži na Facebooku Dobrý ježko TU, alebo na Instagram a označte ju tagom #JahodyOdDobrehoJezka. Čím viac súťažných fotografií pridáte, tým je vaša šanca na výhru väčšia.

Fotiť a pridávať súťažné fotografie môžete už teraz a dovtedy, kým budú na našich plantážach dozrievať jahody. Na konci jahodovej sezóny vyžrebujeme jedného výhercu, ktorý dostane 50 KG ČERSTVÝCH, SLOVENSKÝCH JAHÔD OD DOBRÉHO JEŽKA!

Tešíme sa na vaše fotografie!

Všeobecné podmienky súťaže o 50 kg jahôd

Rozkliknite paragraf

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná  (ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Boni Fructi“). Súťaž sa riadi tými pravidlami súťaže.

II. Účel súťaže

Účelom súťaže je posilnenie povedomia o značke Dobrý ježko, podpora predaja tohtoročnej úrody jahôd, komunikácia so zákazníkmi a fanúšikmi Facebook a Instagram stránky Dobrý ježko.

III. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 16.5.2022 do ukončenia zberu jahôd 2022.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž prebieha súčasne na Facebook stránke Dobrý ježko a na Instagrame. Do súťaže budú zapojení všetci, ktorí pridajú fotografiu jahôd od Dobrého ježka alebo receptu z jahôd ako komentár k príspevku o súťaži na Facebook stránke Dobrý ježko, alebo fotografiu pridajú na Instagram a označia tagom #JahodyOdDobrehoJezka.Po ukončení súťaže bude spomedzi všetkých zúčastnených vyžrebovaný jeden výherca.

V. Výhra

Súťaží sa o výhru: 50 kg jahôd od Dobrého ježka

Žrebovanie výhercov sa uskutoční po ukončení súťaže. Jeden výherca bude náhodne vyžrebovaný spomedzi všetkých, ktorí sa zapoja do súťaže na Facebooku aj na Instagrame počas celého jej trvania.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 6. a zároveň pridali súťažnú fotografiu. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do dvoch pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku alebo Instagrame a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

Výhru si výherca vyzdvihne osobne, resp. iným spôsobom po dohode s organizátorom. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

VI. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má aktívny Facebook alebo Instagram profil. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

VII. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke Dobrý ježko v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo na Instagrame.

VIII. Zodpovednosť organizátora

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook či Instagram.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

IX. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže, alebo súťaž predĺžiť, alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

V Dunajskej Lužnej, dňa 16.5.2022