Priatelia,
pripravili sme pre vás zdravú a chutnú súťaž. Počas Jablkového hodovania u Dobrého ježka v Dunajskej Lužnej odmeníme najlepšiu a najkrajšiu dobrotu vyrobenú z ovocia a zeleniny, ktoré boli dopestované v sadoch Dobrého ježka. poukážkou na nákup produktov v podnikových predajniach v Dunajskej Lužnej alebo Bratislave. v hodnote 300 EUR.
 
Stačí ak sa do 5.10.2023 prihlásite do súťaže cez nasledovný link : https://forms.gle/Vj5KrY4BudjwicCn7 a v deň hodovania do 8:00 vašu dobrotu odovzdáte našej kolegynke Henriete v pavilóne Naše značky.

Všeobecné podmienky súťaže uvar, upeč a VYHRAJ!

Organizátorom súťaže je Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Boni Fructi“). Súťaž sa riadi tými pravidlami súťaže.

V prípade otázok nás kontaktujte na: kovacova@dobryjezko.sk

Účelom súťaže je posilnenie povedomia o značke Dobrý ježko, podpora predaja, komunikácia so zákazníkmi a fanúšikmi Facebook a Instagram stránky Dobrý ježko.

Súťaž prebieha v termíne do 15.10.2023 od jej zverejnenia na sociálnych sítiach.

Súťaž prebieha súčasne na Facebook stránke Dobrý ježko a na Instagrame. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, zaevidovaním svojej dobroty tu  https://forms.gle/Vj5KrY4BudjwicCn7. v .

V deň hodovania do 8:00 vašu dobrotu odovzdáte našej kolegynke Henriete  v pavilóne Naše značky. Naša komisia v priebehu dopoludnia vyberie najlepší a najkrajší recept. Dobroty necháme na ochutnanie aj návštevníkom hodovania.

 

Vyhodnotenie súťaže bude o (doplníme neskôr), kedy moderátor výhercovi odovzdá výhru v podobe symbolického šeku.

Naša komisia v priebehu dopoludnia vyberie najlepší a najkrajší recept. Dobroty necháme na ochutnanie aj návštevníkom hodovania.

 

Platnosť šeku bude 1 rok od prevzatia a bude ho možné uplatniť v podnikových predajniach v Dunajskej Lužnej alebo v Bratislava. Hodnotu 300eur s DPH

Nie je potrebné minúť počas jedného nákupu. Šek je možné uplatniť na produkty od Dobrého ježka.

V prípade  otázok nás kontaktujte na: kovacova@dobryjezko.sk

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke Dobrý ježko v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo na Instagrame.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou  Google formuláru.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spojená s Facebookom.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže, alebo súťaž predĺžiť, alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

V Dunajskej Lužnej, dňa 13.9.2023