Súťaže

Súťaž o 20 kg čučoriedok od Dobrého ježka!

Dobrý ježko pripravil súťaž o 20 kg čerstvých slovenských čučoriedok zo Žitného ostrova.

A ako túto chutnú a zdravú cenu môžete vyhrať?

Tipnite si dátum, kedy pozbierame prvú úrodu čučoriedok, ktoré pestujeme vo fóliovníkoch hydropónickým spôsobom. Na prvom obrázku vidíte, v akom štádiu sa čučoriedky nachádzajú teraz, keď začíname súťažiť na konci ma marca. Čochvíľa budú kvitnúť a potom prinesú úrodu.

Svoje tipy pridávajte ako komentár k príspevku o súťaži na Facebooku Dobrý ježko TU, alebo na Instagram TU.

Všeobecné podmienky súťaže o 20 kg čučoriedok

Rozkliknite paragraf

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Boni Fructi, spol. s r.o. so sídlom Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná  (ďalej len „Organizátor súťaže“ alebo „Boni Fructi“). Súťaž sa riadi tými pravidlami súťaže.

II. Účel súťaže

Účelom súťaže je posilnenie povedomia o značke Dobrý ježko, podpora predaja tohtoročnej úrody čučoriedok, komunikácia so zákazníkmi a fanúšikmi Facebook a Instagram stránky Dobrý ježko.

III. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 31.3.2023 do zberu čučoriedok v roku 2023.

IV. Podmienky účasti v súťaži

Súťaž prebieha súčasne na Facebook stránke Dobrý ježko a na Instagrame. Do súťaže sa môžu zapojiť fanúšikovia nahratím komentára s tipom na dátum, kedy bude realizovaný prvý zber úrody čučoriedok, ktoré pestujeme vo fóliovníkoch hydropónickým spôsobom. Správne odpovede zaradíme do žrebovania a po prvom zbere vylosujeme jedného výhercu.

V. Výhra

Súťaží sa o výhru: 20 kg čučoriedok od Dobrého ježka

Žrebovanie výhercu sa uskutoční po prvom zbere čučoriedok.

Organizátor súťaže vyžrebuje výhercu zo súťažiacich, ktorí uhádnu dátum prvého zberu. Organizátor súťaže upovedomí výhercu najneskôr do piatich pracovných dní od žrebovania prostredníctvom správy na Facebooku alebo Instagrame a požiada ho o poskytnutie súčinnosti za účelom odovzdania výhry.

Výhru si výherca vyzdvihne osobne, resp. iným spôsobom po dohode s organizátorom. Výhru nie je možné odoslať výhercovi poštou. Organizátor súťaže odovzdá výhercovi výhru najneskôr do 30 dní od vyžrebovania výhercu, ak sa s výhercom nedohodne inak. V prípade, ak výherca neposkytne organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť v lehote 30 dní od upovedomenia organizátorom súťaže podľa bodu 8. týchto súťažných podmienok alebo nedôjde k riadnemu odovzdaniu a prevzatiu výhry podľa dohody s organizátorom súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V prípade, že výherca výhru odmietne, stráca na výhru nárok a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho výhercu. V prípade, že sa organizátorovi súťaže nepodarí s výhercom skontaktovať stráca výherca nárok na výhru a organizátor súťaže je oprávnený vyžrebovať ďalšieho súťažiaceho.

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

VI. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a má aktívny Facebook alebo Instagram profil. Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

VII. Ochrana osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súhlas sa poskytuje na dobu trvania súťaže a 3 mesiace po jej skončení v prípade, že osobitný zákon neustanovuje inak. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na facebookovej stránke Dobrý ježko v rámci tejto súťaže meno výhercu, pod ktorým je výherca registrovaný na Facebooku alebo na Instagrame.

VIII. Zodpovednosť organizátora

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook či Instagram.

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spojená s Facebookom.

IX. Záverečné ustanovenia

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky súťaže, alebo súťaž predĺžiť, alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach.

V Dunajskej Lužnej, dňa 31.3.2023


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/0/f/0f92ca8d-ca23-471a-bda0-624972970217/dobryjezko.sk/web/wp-content/themes/wp_theme/components/call-to-action.php on line 33