GDPR

Obchodná spoločnosť Boni Fructi spol. s r.o., so sídlom Lipnická ul.3035/162, SK-900 42 Dunajská Lužná registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel Sro, Číslo vložky: 19106/B, IČO: 35766981, DIČ: 2020201425, IČ DPH: SK 2020201425 (ďalej len „spoločnosť Boni Fructi“ alebo „Prevádzkovateľ“) je jedným z najväčších slovenských pestovateľov.

V rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti v súlade s príslušnou platnou legislatívou, dochádza zo strany spoločnosti Boni Fructi ako Prevádzkovateľa k spracúvaniu rôznorodých osobných údajov dotknutých osôb na rôzne, ale presne stanovené účely. Keďže ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov patrí medzi základné práva, spoločnosti Boni Fructi si ako Prevádzkovateľ si kladie za cieľ chrániť osobné údaje fyzických osôb, ktoré spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné Nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za účelom splnenia si svojej informačnej povinnosti, ako aj s cieľom uviesť dotknutým osobám ďalšie fakty o spracúvaní ich osobných údajov, spoločnosť Boni Fructi vydáva tento dokument popisujúci politiku ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Privacy Policy“). Spoločnosť Boni Fructi transparentne zverejní Privacy Policy na svojej webovej stránke tak, aby dotknuté osoby k nej mali jednoduchý a permanentný prístup.

Pre jednoduchšiu orientáciu v dokumente, kliknite na požadovanú položku v jeho obsahu.

GDPR dokumenty na stiahnutie:

Spoločnosť Boni Fructi s.r.o.:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-všeobecné znenie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-pre žiakov-duálne vzdelávanie.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-podujatia

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-kat.adresátov uchádzači o zamestnanie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-eshop a zákazníci

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-kamery

Informačná povinnosť prevádzkovateľa-externí spolupracovníci

 

Spoločnosť Danubius Fruct s.r.o.:

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – praktické vzdelávanie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – spoločníci spoločnosti

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – uchádzači o zamestnanie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – všeobecné znenie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa – zákazníci

Inf.povinnosť prevádzkovateľa – zamestnanci

prevádzkovateľa – externí spolupracovníci

prevádzkovateľa – kamery